TÁJÉKOZTATÓ A FAKULTÁCIÓVÁLASZTÁSRÓL

2017/2018-AS TANÉV

A fakultációválasztás a 2017. szeptember 1-én tizenegyedik évfolyamba lépő tanulókra vonatkozik.

 

Gimnáziumunk fakultációs órák keretében segíti a kétszintű érettségire, illetve a továbbtanulásra való felkészülést a 11. és 12. évfolyamon. Az egyetemi tanulmányokhoz egyes tantárgyakból emelt szintű érettségire van szükség, amely nagyobb lexikális tudást, valamint az összefüggések mélyebb ismeretét követeli meg. A fakultációs tanórák keretében ehhez nyújtunk segítséget, melyek tantárgyanként heti két többletórát jelentenek. Ezen órák keretében a tanuló számára mód nyílik az emelt szintű érettségire, valamint a felsőfokú tanulmányokra történő felkészülésre. Ezeken az órákon az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés ugyanúgy történik, mint a többi kötelező tanítási órán.

 

Minden diáknak két különböző fakultációs tantárgyat, illetve középszintű érettségire felkészítő órát kell választania. Csak azok a tanulók választhatnak fakultációs órákat (FAKT), akiknek az osztályzata az adott tantárgyból minimum 4/jó/. A többiek érettségire felkészítő órákat (ÉF) választanak a következő érettségi tárgyakból: magyar, matematika, történelem. A választás első körben a félévi osztályzatok alapján történik, melyet az év végi osztályzatváltozások módosíthatnak. 

 

Fontos tudni, hogy – bár törekszünk arra, hogy a leggyakoribb tantárgy-párok együtt választhatók legyenek – nem párosítható bármely tantárgy bármely tantárggyal. A párosíthatóság végett a fakultációs órákat sávokban szervezzük meg, melyeket a fakultációválasztás második fordulójában – a tanév áprilisában – hozunk nyilvánosságra. Egy sáv kétszer 45 perces tanórát (duplaórát) jelent, mely a nap végén beépül az órarendbe.

 

Az egyes csoportok csak akkor indulhatnak, ha a jelentkezők létszáma eléri a 12 főt! Tehát számítani lehet arra, hogy valamely meghirdetett tantárgyból nem indul csoport. Ebben az esetben azoknak a diákoknak, akiknek a csoportjába nem jelentkezett megfelelő létszámú jelentkező, másik fakultációs tantárgyat kell választaniuk.

A jelentkezések alapján létrehozzuk a tantárgypárokat. Amennyiben valamelyik tantárgyból – kellő számú jelentkező híján – nem tudjuk a csoportot elindítani, esetleg bizonyos tantárgy-párosítások akadályokba ütköznek, az érintetteknek természetesen lehetőségük lesz más tantárgyat választani.

 

Lényeges tudni, hogy a választás módosítása (leadás – helyette új tárgy felvétele) - indokolt esetben - az igazgatóhoz benyújtott írásbeli kérelem alapján történhet legfeljebb egy alkalommal szeptember 15-ig. A helyette felvett tárgyból a tanuló osztályozóvizsgát köteles tenni.

 

A választható fakultációs és a középszintű érettségire felkészítő tárgyak

TANTÁRGY

MAGYAR

TÖRTÉNELEM

MATEMATIKA

ANGOL NYELV

NÉMET NYELV

BIOLÓGIA

FIZIKA

KÉMIA

FÖLDRAJZ

INFORMATIKA

FAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉF

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

OSZTÁLYZAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

A jelentkezés ideje és módja

Jelentkezési határidő a fakultációs csoportokba:

  1. forduló: 2017. március 17.
  2. forduló: 2017. április 21.

 

A tanuló, valamint a szülő által aláírt jelentkezési lapokat az osztályfőnöknek kell leadni.

 

A jelentkezés módosítása, a fakultációváltás

Figyelem! A tanuló csak egyetlen alkalommal módosíthat a fakultációválasztásán!

  1. 1.   2017. szeptember 15-ig bárki módosíthat a fakultációs jelentkezésén. Ehhez az igazgatónőnek címzett, a szülő és a tanuló által aláírt kérelmet kell benyújtania.
  2. 2.   Tizenkettedik osztályban a váltás szintén lehetséges, a feltétele – a kérelem benyújtása mellett – sikeres osztályozóvizsga letétele a fogadó csoportban addig feldolgozott tananyagból. Figyelem! A tanuló a fogadó csoportba csak azután léphet át, hogy ezen a bizonyos osztályozóvizsgán sikeresen túljutott. A teljes tizenegyedikes fakultációs anyagból vizsgáznia kell.